Dostępność

Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

dla strony internetowej WWW.MZS.DUSZNIKI.PL


 

Miejski Zespół Szkół w Dusznikach- Zdrojuzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do STRONY INTERNETOWEJ MIEJSKIEGO ZESPOŁY SZKÓŁ W DUSZNIKACH- ZDROJU.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-03.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-05.

STATUS ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Zamieszczone na stronie internetowej informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-13.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Paulina MyśliwiecPMYSLIWIEC.MZS@GMAIL.COM . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 607386640 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Adres

 • Dolnośląskie
 • Kłodzki
 • Duszniki- Zdrój
 • Duszniki- Zdrój
 • Wybickiego 2a
 • 57-340

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 30 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking do budynków szkolnych przy ulicy Wybickiego 2a i Sprzymierzonych 6 znajduje się przy ulicy. Z parkingu do budynków prowadzi chodnik dostosowany do osób poruszających sią na wózku inwalidzkim.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • 1. Budynek przy ulicy Wybickiego 2a posiada 4 wejścia: wejście główne od strony chodnika, drugie wejście znajduje się od strony sali gimnastycznej. Dwa kolejne to wyjścia ewakuacyjne prowadzące na teren przyszkolny.
  Do wejścia głównego prowadzą 7 stopni schodów bez podjazdu lub platformy schodowej. Przy schodach zamieszczona została poręcz schodowa.
  2. Główny budynek przy ulicy Sprzymierzonych 6 posiada 4 wejścia: wejście główne przy placu zabaw, drugie obok z pochylnią dostosowaną do osób poruszających się na wózku inwalidzkim, trzecie wejście znajduje się od strony wewnętrznego dziedzińca szkoły, ostatnie znajduje się od strony sali gimnastycznej.
  Do wejścia głównego przy ulicy Sprzymierzonych 6 prowadzą 2 stopnie schodów oraz obok wejścia pochylnia dostosowana do osób poruszających się na wózku inwalidzki. Pozostałe dwa wejścia mieszczą się na poziomie gruntu.
  3. Budynek “biały” przy ulicy Sportowej 6 posiada 3 wejścia: wejście główne przy placu zabaw, wejście boczne, ostatnie znajduje się od strony sali gimnastycznej.
  Do wejścia głównego prowadzą 2 stopnie schodów oraz pochylnia dostosowana do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście znajduje się poniżej poziomu gruntu. Wejście boczne znajduje się poniżej gruntu i prowadzą do niego 4 stopnie.
  4. Stołówka szkolna mieści się w budynku Biblioteki Publicznej od strony dziedzińca szkolnego przy placu zabaw. Wejście główne znajduje się poniżej poziomu gruntu i prowadzi do niego pochylnia dostosowana do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
  Główny budynek, budynek “biały” oraz stołówka szkolna mieszczą się na wewnętrznym ogrodzonym dziedzińcu szkoły.
 • Istnieje możliwość rozłożenia przenośnej rampy. Zawiadom nas o tym wcześniej.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Budynek przy ulicy Wybickiego 2a posiada domofon. Pracownicy i uczniowie drzwi wejściowe otwierają za pomocą karty szkolnej.

Przestrzeń za wejściem

 • 1. Wejście główne przy ulicy Wybickiego 2a prowadzi na parter szkoły, gdzie istnieje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim. Na parterze znajduje się sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, pedagoga szkolnego, pielęgniarki, rewalidacyjny, pokój nauczycielski, sala informatyczna oraz sala fitness. Do pozostałych poziomów prowadzą schody. Budynek przy ulicy Wybickiego 2a posiada 2 piętra i 1 jedno półpiętro.
  2. Wejście główne przy ulicy Sprzymierzonych 6 Główny Budynek prowadzi na parter szkoły, gdzie również istnieje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim. Na parterze znajduje się sekretariat szkoły, gabinet wicedyrektora, pedagoga szkolnego, rewalidacji i gabinet terapeutyczny, pokój nauczycielski, sala gimnastyczna oraz toaleta. Do pozostałych poziomów prowadzą schody. Główny budynek posiada 2 piętra.
  3. Wejście główne przy ulicy Sportowej 6 “biały” budynek prowadzi na parter, gdzie również istnieje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim. Na parterze znajduje się świetlica szkolna, sala zabaw oraz toaleta. Do pozostałych poziomów prowadzą schody. Budynek posiada 3 piętra.
  4. Wejście główne do stołówki szkolnej prowadzi na parter poniżej gruntu, gdzie również istnieje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim. Na parterze znajduje się szatnia, toaleta i stołówka.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo

Łazienka

 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Do łazienki przy ulicy Wybickiego 2a prowadzą schody.

APLIKACJE MOBILNE

brak

DODATKOWE INFORMACJE

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W szkole zatrudniony jest terapeuta posiadający doskonalący poziom znajomości języka migowego.
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w GENERATORZE DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI..

 

PLAN DZIAŁANIA POPRAWY DOSTĘPNOŚCI 

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.

Skip to content